Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Bouwservice van der Meer

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bouwservice van der Meer, hierna te noemen: “bouwbedrijf”, en de Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan te aanvaarden.
 4. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte offerte heeft aanvaart.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij uit de aanbieding of offerte anders blijkt. Orders gelden eerst dan als aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen of andere overeenkomsten waarbij wij verplichtingen aangaan, gelden niet als overeengekomen wanneer en zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer vervallen bij herroeping door opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6.  Alle door ons verstrekte tekeningen, constructies en modellen zijn geheel vrijblijvend. De daarin opgenomen maatvoeringen zijn bij benadering. Er kunnen geen aanspraken aan worden ontleend.
 7.  Mondelinge en telefonische opdrachten door de opdrachtgever zijn te allen tijde bindend.

 

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur die in de offerte of aanbieding is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. In de offerte kan worden aangegeven dat betaling in termijnen plaats vindt en eventueel wordt betalingsschema toegevoegd. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 4. Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Opdrachten van de opdrachtgever die strekken tot meerwerk vinden plaats in overleg en dienen mondeling dan wel schriftelijk te worden vastgelegd.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 8. Indien en voor zover Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorzienbare kostenverhogende factoren zal zij na waarschuwing dan wel in overleg met opdrachtgever gerechtigd zijn om zulks aan de Opdrachtgever door te rekenen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aanpassing in de wet waardoor kostenverhogingen ontstaan - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 12. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

 

Artikel 4.    Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is verplicht om aan haar gegeven opdrachten uit te voeren ingevolge datgene dat in een desbetreffende overeenkomst werd bepaald.
 2. Opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 3. Voor zover daarop van toepassing aanvaardt opdrachtnemer een aan haar gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daartoe vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. , tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door haar begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.
 4. opdrachtnemer verplicht zich de Opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de Opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 5. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

 

Artikel 5.  Verplichtingen van de Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever dient, tenzij anders is, of zal worden, overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door haar begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten van werkzaamheden, de beschikking heeft over: - alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. ;

- de locatie, respectievelijk de ruimte, waar opdrachtnemer werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn; 

- voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen, etc. , alles op haar aanwijzing;

- voldoende aansluitmogelijkheden waar het de door haar daarbij benodigde elektrische energie aangaat, en over voldoende aftap punten voor gas en water, alles op haar aanwijzing; - indien voorhanden alle gegevens, waaronder desbetreffende tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder een locatie, en/of perceel, en/of pand bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc. ; 

 1. Een Opdrachtgever is verplicht om niet, en in elk geval voor zover zulks reeds op of nabij een locatie van door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden aanwezig is, het door haar daarbij benodigde ter beschikking te stellen, zoals gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde zaken.
 2. Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen deze en opdrachtnemer zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is deze verantwoordelijk en aansprakelijk waar het een niet tijdige levering, respectievelijk uitvoering, daarvan betreft.
 3. Voor zover de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door opdrachtnemer in het kader van een opdracht te verrichten werkzaamheden is deze jegens haar aansprakelijk voor door haar deswege geleden en te lijden schade en gehouden tot het verlenen van uitstel van oplevering voor een periode die tenminste gelijk staat aan de duur van de ontstane vertraging.

 

Artikel 6.   Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

 1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 3. De opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
 4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd en na ingebrekestelling met een redelijk termijn welke opnieuw overschreden is, is de opdrachtnemer aan de opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,-, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de opdrachtgever de opdrachtnemer nog verschuldigd is. Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als dag van oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 8, eerste lid, de dag waarop de aannemer overeenkomstig artikel 7, eerste lid, de opdrachtgever heeft uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

Artikel 7.     Oplevering en Goedkeuring

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever uit om tot oplevering van het werk over te gaan. De oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf dagen na de hiervoor bedoelde dag. De oplevering vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
  2. Nadat het werk is opgeleverd, wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de opdrachtnemer is verzonden.
 2. Wordt niet binnen vijf dagen na de oplevering een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de oplevering te zijn goedgekeurd.
 3. Geschiedt de oplevering niet binnen vijf dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen vijf dagen op te leveren. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
 4. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
 5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 6. Met betrekking tot een her oplevering na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8.  Oplevering en onderhoudstermijn

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. De aannemer is verplicht de in artikel 7, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. De aannemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van deze algemene voorwaarden verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk is

 

Artikel 9.    Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; - de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uitdien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. De opdrachtnemer heeft recht op de aanneemsom vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de voor hem door de beëindiging bespaarde kosten.
 8. Betaling door de Opdrachtgever van datgene wat in het vorige lid beschreven staat laat het recht aan opdrachtnemer onverlet om daarnaast betaling te vorderen van door haar annulering geleden schade.

 

Artikel 10.     Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Bij het voordoen van overmacht zoals beschreven in dit artikel zal opdrachtnemer niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht situatie.

 

Artikel 11.     Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het eerste lid aangegeven vervaldag.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 4. Indien de Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en interesten.
 5. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van opdrachtnemer.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten, behoudens voor het deel van de factuur waartegen terecht bezwaar is gemaakt, de betalingsverplichting niet op.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.
 3. Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 13.    Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming zijn met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit met een maximum termijn van vijf jaar naar oplevering van het werk c.q. na ontvangst van het geleverde.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 14.  Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door opdrachtgever bepaalde onderaannemers en opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aannemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aannemer toegerekend kunnen worden;  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid na oplevering

 1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. 2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt. 

 

Artikel 16. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever opdrachtnemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 17. Risico-overgang

1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht. 

 

Artikel 18. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 19. Intellectuele eigendom 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Tenzij anders tussen haar en een (potentiële) Opdrachtgever zal worden overeengekomen verblijft elk intellectueel eigendomsrecht waar het door haar aan deze verstrekte gegevens betreft bij opdrachtnemer. Het is aan een (potentiële) Opdrachtgever slechts met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
 3. Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door opdrachtnemer aan een (potentiële) Opdrachtgever wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek harerzijds onverwijld door deze aan haar geretourneerd te worden.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingend rechtelijk bepaald, is de rechter van de woonplaats van opdrachtnemer aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.

 

Artikel 21. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.